Privacyverklaring BINNENIN - KATRIEN DE CLERCK

1. Algemeen
Katrien De Clerck - Binnenin denkt aan jouw privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
Hiermee voldoen wij aan de wettelijke regelgeving, zoals geldig vanaf 25 mei 2018.
In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Binnenin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. (deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring);
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.;
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren;

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Binnenin verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. (uitvoering overeenkomst)
• Voor klantenbeheer. (gerechtvaardigd belang)
• Voor de boekhouding. (gerechtvaardigd belang)
• directe marketingactiviteiten. (bij deze toepassing zal altijd, eerst de toestemming gevraagd worden)

3. Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de bovenvermelde doelstellingen:
• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Identificatiegegevens van de zaak: naam onderneming, adres, telefoonnummer, e-mail.
• BTW nummer

4. Wie verwerkt de gegevens? (verwerkingsverantwoordelijke)
Katrien De Clerck - Brakelstraat 96 – 9620 Zottegem - 0473/32 65 06
Katrien@binnenin.net

5. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Bewaartermijn
Binnenin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Binnenin verbindt zich ertoe om tijdig zijn archieven bij te werken, teneinde een maximale beveiliging van de aangereikte persoonsgegevens te verzorgen.

7. Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens Binnenin van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

8. Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.
Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Binnenin of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10. Wijziging privacyverklaring
Binnenin kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde op 26/01/2022.

TOP